Opleidingsprofielen
 

In deze rubriek vind je meer informatie over de opleidingsprofielen:

 

Wat is een opleidingsprofiel?

Een opleidingsprofiel is het geheel van eindtermen, specifieke eindtermen en basiscompetenties waartoe een opleiding (op)leidt. In een opleidingsprofiel wordt onder meer het minimale aantal lestijden van een opleiding en het aantal modules binnen een opleiding aangegeven. De eindtermen, de specifieke eindtermen en basiscompetenties worden erin verdeeld over de modules.
Dergelijk profiel is steeds gebaseerd op een referentiekader zoals een erkende beroepskwalificatie, een Europees referentiekader (voor vreemde talen, voor digitale competenties, …) of een ander referentiekader. Dit maakt het mogelijk om opleidingen af te stemmen op brede maatschappelijke tendensen en verwachtingen.
De organisatie van het opleidingsaanbod in de Centra voor Volwassenenonderwijs gebeurt uitsluitend aan de hand van door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofielen.  De opleidingsprofielen die zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering zijn beschikbaar via de website van AHOVOKS  en dit per studiegebied. 


Wie doet wat?


Het decreet Volwassenenonderwijs bepaalt dat de pedagogische begeleidingsdiensten en de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie gezamenlijk de voorstellen voor (nieuwe of aangepaste) opleidingsprofielen voor het volwassenenonderwijs voordragen. Deze opdracht werd verder geconcretiseerd in een samenwerkingsovereenkomst. Concreet gebeurt de coördinatie door de projectgroep curriculumontwikkeling.

 

Procedure OP

 
Het onderstaande stroomdiagram geeft de procedure weer die gevolgd wordt bij de ontwikkeling van een opleidingsprofiel voor de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs.
 


 

Ontwikkeling: Stand van zaken

Zie pagina planning
Alle opleidingsprofielen, nieuwe en bestaande, zijn te raadplegen op de kwalificaties en curriculum van het departement Onderwijs.