Leerplanontwikkeling

In deze rubriek lees je alles over de ontwikkeling van leerplannen voor het volwassenenonderwijs.

Situering

Leerplanontwikkeling in het volwassenenonderwijs is een netoverschrijdende aangelegenheid, wat uniek is voor het Vlaamse onderwijs. In principe bestaat er per opleiding slechts 1 goedgekeurd leerplan dat door alle centra in Vlaanderen gebruikt wordt. Het netoverschrijdend ontwikkelen van leerplannen in het volwassenenonderwijs kent reeds een lange traditie, maar werd veralgemeend onder impuls van het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en Ligo werd de opdracht m.b.t. het coördineren en ondersteunen van de centrumoverstijgende en netoverschrijdende ontwikkeling van leerplannen op vraag van de centrumbesturen opgenomen. De projectgroep curriculumontwikkeling, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten, neemt deze opdracht op voor het secundair volwassenonderwijs.


Onder leiding van de projectgroep curriculumontwikkeling worden nieuwe leerplannen ontwikkeld of bestaande leerplannen geactualiseerd. Het ontwikkelwerk gebeurt gecoördineerd en gebruikmakend van een eenvormig sjabloon, maar steeds met inachtneming van de eigenheid van de opleiding en het studiegebied. Alle centra met onderwijsbevoegdheid worden gevraagd om deel te nemen aan het ontwikkelproces.

 

Leerplanimplementatie

Na de leerplanontwikkeling volgt de leerplanimplementatie waarin het centrum, eventueel met ondersteuning van de begeleidingsdienst de visie, de leeractiviteiten, de evaluatie, de pedagogisch-didactische hulpmiddelen … concretiseert. Voorbeelden hiervan zijn o.m. ondersteuningsplatformen, evaluatieroosters …

Volgende teksten kunnen ter inspiratie dienen bij het uitwerken en implementeren van leerplannen:

Stroomdiagram

 


           
Ontwikkeling LP

Bekijk de pagina met de planning m.b.t. de ontwikkeling en goedkeuring van nieuwe of herwerkte leerplannen.