Algemeen

Wat is een opleidingsprofiel?

Een opleidingsprofiel is het geheel van eindtermen, specifieke eindtermen en basiscompetenties waartoe een opleiding (op)leidt. In een opleidingsprofiel wordt onder meer het minimale aantal lestijden van een opleiding en het aantal modules binnen een opleiding aangegeven. De eindtermen, de specifieke eindtermen en basiscompetenties worden erin verdeeld over de modules.

Dergelijk profiel is steeds gebaseerd op een referentiekader zoals een beroepscompetentieprofiel, het Europese referentiekader voor vreemde talen, een studieprofiel of een ander referentiekader. Dit maakt het mogelijk om opleidingen af te stemmen op breed maatschappelijke tendensen.

De organisatie van het opleidingsaanbod in de Centra voor Volwassenenonderwijs gebeurt uitsluitend aan de hand van door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofielen.  De opleidingsprofielen die zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering zijn beschikbaar via de website van de entiteit Curriculum en dit per studiegebied. Op deze website wordt ook telkens aangegeven met welk besluit van de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen zijn goedgekeurd.
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/volwassenenonderwijs/index.htm

 

Wie doet wat?

Voor er opleidingsprofielen werden ontwikkeld, waren er de structuurschema’s met bijhorende doelstellingen en leerinhouden. De structuurschema’s werden ontwikkeld op initiatief van de centra en - na advies van de Vlor - goedgekeurd door het Departement Onderwijs. Met de introductie van de modularisering van het aanbod nam de overheid (Entiteit Curriculum, voorheen DVO) hieromtrent het initiatief over. De ontwikkeling van opleidingsprofielen werd losgekoppeld van initiatieven vanwege de centra.

Vandaag worden nieuwe opleidingsprofielen ontwikkeld (of bestaande opleidingsprofielen  aangepast) door het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten van de vier onderwijsnetten (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, OVSG, POV en VDKVO) en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO). Het decreet Volwassenenonderwijs bepaalt dat de coördinatie inzake de ontwikkeling van opleidingsprofielen één van de decretale opdrachten is in het kader van de kennis- en expertiseontwikkeling, die het samenwerkingsverband moet uitvoeren. Concreet gebeurt dit  onder de supervisie van de projectgroep curriculumontwikkeling.